Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην, ἣ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ἔθηκε
,

πολλὰς δ᾽ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν

οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή,
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.

Sing, goddess, the anger of Peleus’ son Achilleus
and its devastation, which put pains thousandfold upon the Achaians,
hurled in their multitudes to the house of Hades strong souls
of heroes, but gave their bodies to be the delicate feasting of dogs,
of all birds, and the will of Zeus was accomplishedsince that time
 when first there stood in division of conflict Atreus’ son
 the lord of men and brilliant Achilleus.

Canta, o dea, l’ira d’Achille Pelide,
rovinosa, che infiniti dolori infisse agli Achei,
gettò in preda all’Ade molte vite gagliarde
d’eroi, ne fece bottino dei cani,
di tutti gli uccelli -consiglio di Zeus si compiva-
da quando prima si divisero contendendo
l’Atride signore d’eroi e Achille glorioso.

Achille contro Ettore – vaso greco
Print Friendly, PDF & Email
Nemulisse

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Theme: Overlay by Kaira
Everybody lies