“Όπως το νερό είναι το πολυτιμότερο από τα στοιχεία, και όπως ο χρυσός προβάλλει σαν το πιο ακριβό ανάμεσα σε όλα τα αγαθά, και όπως, τέλος, ο ήλιος φωτοβολεί περισσότερο από κάθε άλλο άστρο, έτσι και η Ολυμπία λάμπει σκιάζοντας κάθε άλλον αγώνα”
Πίνδαρος

“Come l’acqua è il più prezioso di tutti gli elementi, come l’oro emerge come il più costoso fra tutte le merci, e come, infine, il sole illumina più di ogni altra stella, così splende Olimpia mettendo in ombra ogni altro gioco”
Pindaro

“As water is the most precious of all elements, such as gold emerges as the most expensive among all commodities, and as, finally, the sun illuminates more than any other star, so the Olympia shines shading every other game” 
Pindar

Print Friendly, PDF & Email
Nemulisse

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Theme: Overlay by Kaira
Everybody lies